Afspraken Stage Take Over

01/02/2024 – Reglement Stage Take Over – Kijkstage

Wat is de Stage Take Over?

De Stage Take Over gaat door in de Week van de Zorg: van 11 tot en met 17 maart 2023. Leerlingen van het secundair onderwijs lopen mee met een student-stagiair Hoger Onderwijs (bachelor of graduaat/HBO5) in een organisatie waar de student op dat moment stage loopt. Doel van deze activiteit is jongeren uit de 3de graad secundair te laten kennis maken met de zorg- en welzijnssector.

De Secundaire school heeft ingestemd met deze activiteit door zijn deelname via mail te bevestigen aan Dag van de Zorg vzw. De Stage Take Over is een buitenschoolse activiteit in opdracht van de school. Tijdens deze Stage Take Over blijft de leerling secundair onderworpen aan het gezag en de verantwoordelijkheid en verzekering van de bezoekende onderwijsinstelling.

De organisatie waar de Stage Take Over doorgaat heeft ingestemd met deze activiteit in overleg met de school van de student-stagiair.

Voor de student-stagiair gelden alle afspraken en voorwaarden die altijd van toepassing zijn tijdens zijn stageopdracht.

Dag van de Zorg vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongelukken of enige materiële of andere schade toegebracht tijdens de Stage Take Over.

Afspraken voor de leerlingen secundair die deelnemen aan de Stage Take Over

De leerling doet geen handelingen die normaal door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd;

De leerling wordt enkel toegelaten bepaalde handelingen te volgen en/of op bepaalde plaatsen te komen mits toestemming van de stageplaats;

De leerling neemt onbezoldigd deel aan de activiteiten;

De leerling houdt zich aan alle afspraken qua kledij, hygiëne, privacy, GDPR, … van de stageplaats;

De leerling gaat akkoord met de plicht tot geheimhouding omtrent wat hij/zij verneemt over een patiënt of een personeelslid tijdens deze Stage Take Over. Het posten van foto’s en/of verslag van de Stage Take Over op Sociale Media is enkel mogelijk op voorwaarde dat alle regels rond privacy en GDPR van de organisatie gerespecteerd zijn.

“Ik beloof dat ik geheim zal houden hetgeen mij als leerling/student in kader van stage als geheim is toevertrouwd of wat daarbij als geheim te mijner kennis is gekomen of waarvoor een vertrouwelijke karakter geldt”